شاهرخ زمانی از زندان رجايی شهر پيامی ارسال کرده است که در اينجا  ملاحظه ميکنيد!

English: A letter from Shahrokh Zamani, worker activist, from prison

Arabic: رسالة من شاروخ زماني، ناشط عمالي، من السجن

Swedish: Läs informationen och Shahrokhs brev från fängelset. För informationen vidare till internationellt ansvariga i alla fackförbund !

French: A tous les organisations syndicales et de défense des droits humains

شاهرخ زماني ۷:نامه شاهرخ زمانی از زندانی زجایی شهر به سازمان جهانی کار "آی ال او"

اطلاعيه شماره ۶: تجمع پناهنجويان ايراني در مقابل كنسولگري جمهوري اسلامي و حمايت از شاهرخ زمان

اطلاعيه شماره ۵: اتحادیه کارگران صنعتی جهان شاخه ادمونتون کانادا در نشست ماهانه خود حمایت از شاهرخ زمانی را مورد تصویب قرار

اطلاعيه شماره ۴: حمايت عوفی ماضي رییس کمیته خدمات عمومی در عراق از فراخوان شاهرخ زماني

اطلاعيه شماره ۳: جنبش اشغال ادمونتون کانادا خواستار آزادی فوری شاهرخ زمانی و سایر زندانیان سياسي شد

اطلاعيه شماره ۲: نامه رئیس شوراي اتحاديه كارگران ونكور به احمدی نژاد
برای آزادی شاهرخ زمانی و سایر کارگران زندانی داد.

به فراخوان شاهرخ زمانی وسیعا پاسخ دهیم, مصاحبه با شهلا دانشفر