اطلاعیه شماره : ١٤٩

نامه اعتراضی اتحادیه کارگران پست کانادا در حمایت از کارگران زندانی

اتحادیه کارگران پست کانادا طی نامه ای اعتراضی به دستگیری و تعقیب فعالین کارگری در ایران خواستار آزادی فوری همه کارگران زندانی از جمله بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، پدرام نصراللهی، محمد محمدی، عبدلرضا قنبری و لغو محکومیت های صادر شده برای فعالین کارگری از جمله وفا قادری، خالد حسینی و قادر حسینی شد. این اتحادیه در بر گیرنده ٥٢ هزار عضو است. ترجمه نامه اتحادیه کارگران پست ضمیمه است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
١٧ اسفند ٩٢، ٨ مارس ٢٠١٤
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

ضمیمه: ترجمه فارسی

نامه رئیس اتحادیه کارگران پست کانادا
7 مارس 2014

برادران و خواهران!

از طرف 52 هزار اعضای اتحادیه کارگران پست کانادا این نامه را مینویسم تا همبستگی خودرا با کارگران زندانی در ایران اعلام کنم. اتحادیه کارگران پست کانادا (CUPW) به همه آنها که آزادی خودرا فدا کرده اند تا برای آزادی و منزلت دیگران بجنگند صمیمانه درود میفرستد. رژیم ایران همچنان به سیاست دستگیری و تعقیب فعالین کارگری و اتحادیه ای ادامه میدهد و حقوق پایه ای آنها را پایمال میکند.

ما خواهان آزادی فوری بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، پدرام نصراللهی، محمد محمدی، عبدلرضا قنبری و همه کارگران زندانی دیگر هستیم. ما همچنین از خبر محکومیت غیابی وفا قادری، خالد حسینی و قادر حسینی به اتهامات واهی نگران هستیم زیرا خطر دستگیری و زندان آنها را نیز تهدید میکند.
ما زندانی کردن این کارگران را به شدیدترین وجهی محکوم میکنیم و منظر آزادی آنها هستیم.

کارگران زندانی باید فورا آزاد شوند
با اعلام همبستگی
دنیس لملین (Denis Lemelin)
رئیس کل اتحادیه کارگران پست کانادا