اطلاعیه شماره : ١٤٨

اتحادیه کارگری کانادا خواهان آزادی فوری کارگران زندانی و توقف
اعدام ها در ایران شد


بدنبال تلاش مسعود ارژنگ همکار کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کانادا، اتحادیه کارگران دولتی و خدمات بریتیش کلمبیا در کانادا طی نامه ای حمایتی خواستار آزادی کارگران زندانی و توقف فوری اعدام ها در ایران شدند. ترجمه این نامه و متن انگلیسی نامه را در ضمیمه میخوانید.

٤ مارس ٢٠١٤

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٤ بهمن ٩٢، ٤ مارس ٢٠١٤
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com

ضمیمه: ترجمه فارسی

به رئیس جمهور حسن روحانی
موضوع: آزادی برای کارگران زندانی
١٨ فوریه ٢٠١٤

آقای روحانی!
اتحادیه کارکنان دولتی و خدمات بریتیش کلمبیا ((BGGEU ٦٧ هزار نفر از کارگران را نمایندگی میکند و یکی از متنوع ترین اتحادیه های بریتیش کلمبیای کاناداست. تعهد ما به همبستگی جهانی با کارگران در گوشه و کنار جهان چندین دهه سابقه دارد.

من این نامه را به شما مینویسم تا نگرانی خودمان را در مورد تداوم وضعیت خطیر رهبران کارگری در ایران ابراز کنم که بسیاری از کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در زندان هستتد. ما مطلع شده ایم که بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، شاهرخ زمانی، پدرام نصراللهی، محمد جراحی، محمد محمدی، رسول بداغی، و علیرضا قنبری در زندان هستند. ما همچنین مطلع شده ایم که فعالین کارگری وفا قادری، خالد حسینی و قادر حسینی بطور غیابی به زندان محکوم شده اند و خطر دستگیری آنها را تهدید میکند.

- ما همبستگی خودرا با کارگران ایران اعلام میکنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران و زندانیان سیاسی هستیم
- ما تعقیب و دستگیری فعالین کارگری و مخالفین سیاسی توسط رژیم اسلامی ایران را محکوم میکنیم
- ما خواهان لغو مجازات اعدام که قتل عمد دولتی است میباشیم. حکم اعدام علیه زانیار و لقمان مرادی و همه آنها که زیر اعدام قرار دارند باید فورا ملغا اعلام شود
- ما از مبارزه کارگران و مردم ایران برای آزادی، و حق تشکل و اعتصاب، و رفاه و برابری و عدالت و منزلت پشتیبانی میکنیم
- ما از همه اتحادیه ها و سازمانهای مدافع حقوق انسانی در سراسر جهان و همه آنها که از پایمال کردن وحشیانه حقوق انسانی در ایران به خشم آمده اند میخواهیم که از این خواستها حمایت کنند
اتحادیه کارکنان دولتی و خدمات بریتیش کلمبیا (BGGEU) همبستگی خودرا با کارگران زندانی در ایران اعلام میکند و از شما میخواهد که همه آنها را فورا آزاد کنید. از توجه شما به این موضوع بسیار مبرم ممنونیم

امضا: داریل والکر
رئیس اتحادیه کارکنان دولتی و خدمات بریتیش کلمبیا